CZ Books

Slovenská republika - Školský geografický atlasPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Róbert Čeman, Ladislav Tolmáči, Anton MagulaToto vydanie obľúbeného atlasu obsahuje tieto nové mapy a prvky: - všeobecno-geografickú mapu SR, - mapu poľnohospodárstva, - mapu priemyslu s diagramom zamestnanosti v odvetviach hospodárstva v roku 2014 a s prehľadnou mapou priemyselných parkov, - nové mapy obyvateľstva (na základe výsledkov sčítania 2011): hustota, národnostné zloženie, náboženské vyznanie a celkový prírastok obyvateľstva v jednotlivých okresoch, - nové všeobecno-geografické mapy krajov so šiestimi diagramami, ktoré charakterizujú vekové zloženie obyvateľstva v dvoch časových horizontoch: v roku 2001 a 2011, podiel vidieckeho a mestského obyvateľstva, prirodzený pohyb a sťahovanie obyvateľstva v rokoch 2009 - 2013 a tiež diagram využitia zeme, - územno správne usporiadanie s prehľadnou tabuľkou o počte obyvateľov v jednotlivých krajoch, počtoch okresov a obcí ( na základe výsledkov sčítania 2011), - nové prehľadné mapy prírodných a kultúrnych lokalít v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO, - aktualizované mapy ochrany prírody, živočíšstva, podnebia, cestovného ruchu a dopravnej siete, - aktualizovanú mapu SR v mierke 1: 375 000 s podrobným registrom sídiel nielen na Slovensku, ale aj v priľahlej časti okolitých štátov. Súčasťou atlasu sú aj odvetvové mapy: geologická stavba, geomorfologické celky, vodstvo, pôdy, lesy a i. Atlas je vhodnou učebnou pomôckou pre základné, ale aj stredné školy....celý text


KOLSKÝ ATLAS SLOVENSKÁ REPUBLIKA A EURÓPA. Pracovný zemepisný zoit je výborný na vyuovanie predmetu geografia na základných kolách. Commerce College Bombaj. Poet zobrazení 620.


Čeman

Popálen po psaní pdf. Slovenská republika. Atlas bol zaradený do zoznamu uebných . Baňka s tutorial Sqlalchemy. Julia Donaldson X10 Sada knih sada knih. Slovenská republika kolský geografický atlas. kolský atlas Slovenská republika Európa Atlas je urený predovetkým iakom základných kôl stredných kôl a gymnázií pre výubu zemepisu. Seznam dětských literaturních románů. Nájdete tu toti vetky aktuálne a potrebné informácie o Slovensku zobrazené na mapách. Atlas je vhodnou uebnou pomôckou pre základné ale aj .

Ib biologie memy.


Univerzitní knihovna Slovenská republika - Školský geografický atlas PDF. Elektronické knihy ve formátu PDF Róbert Čeman, Ladislav Tolmáči, Anton Magula.