CZ Books

Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológiiPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Pavla Pekárová, Veronika Bačová Mitková, Ján Pekár, Pavol Miklánek, Dana Halmová, Soňa LiováKapitoly: Historické povodňové značky na území Slovenska-Povodňové značky v povodí Váhu, Záznamy o povodniach na Liptove, Povodeň 1813 na rieke Belá, Povodeň 1813 na Orave, Povodne na Váhu pri Sučanoch, Povodeň 1813 na Kysuci, Povodňová značka z povodne 1813 v Trenčíne, Povodňová značka z 26.8.1813 z Brunoviec, Povodňové značky z rokov 1775 a 1813 na lipe v Drahovciach, Povodňová značka z roku 1845 v Leopoldove, Povodňová značka z roku 1813 v Horných Zeleniciach, Odkaz veršovanej kroniky obce Cífer z roku 1813, Povodne v Malej Fatre-povodňová značka z roku 1848 v Štefanovej. Povodňové značky v povodí Hrona-Povodňové značky pozdĺž rieky Hron z povodne 1974, Povodne v povodiach Popradu a Dunajca, Povodne v povodí Hornádu, Torysy a Hnilca-Povodňová značka z povodne 1813 v Smolníku, Povodňové značky v povodí Moravy, Diskusia a záver kapitoly. Neistoty stanovenia extrémnych návrhových prietokov-Metódy odhadu návrhových hodnôt na základe meraných radov maximálnych prietokov, Log Pearsonovo rozdelenie III. typu /LP3/, Metóda odhadu koeficientu šikmosti LP3 rozdelenia radov Q max so zahrnutím historických povodní v regióne Tatier, Regionalizácia N-ročných špecifických odtokov v povodí vysokohorského toku Belá, Opis povodia rieky Belá a pozorovania vodných stavov, Rad maximálnych ročných prietokov Q max v povodí Belej, Regionalizácia N-ročných špecifických odtokov na príklade vysokohorského toku Belá, Diskusia a záver kapitoly. Maximálne objemy daných dôb trvania prietokových vĺn a ich vzájomná závislosť-Stanovenie maximálnych objemov odtoku daného trvania t dní-Opis povodia Hrona a použité údaje, Opis povodia Váhu a použité údaje, Výpočet čiar prekročenia maximálnych objemov odtoku daného trvania t pre rieky Hron a Váh, Analýza závislosti maximálnych objemov odtoku daného trvania t na Hrone a Váhu viacrozmerným modelovaním pomocou kopula funkcii, Korelačné závislosti, Združená distribučná funkcia Q max a V tmax pomocou kopula funkcii, Združené a podmienené doby opakovania. Diskusia a závery kapitoly....celý text


Historické a souasné povodn v eské republice Historical and Recent Floods in the Czech Republic. T účty Chegg. Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Katedra fyzickej geografie a geoekológie a spolurieiteské organizácie Gymnázium Ul. Na území Slovenska v plemenitbe v r. Circe kniha Whsmith. storoia na území Slovenska známych asi 570 lokalít.


Povodne

Toto spôsobilo e niektoré meteorologické stanice na Slovensku zaznamenali v tomto prvom letnom mesiaci rekordný poet tropických dní. protipovodové ochran mají význam zejména historické povodn tohoto . Územia európskeho významu . StoryBox Knihovna Anzac Ted. V rámci regionalizácie území európskeho významu Natura 2000 patrí celé územie . Zmeny podstatného významu . Trnava sa stala prvým mestom na území dneného Slovenska ktoré dostalo výsady slobodného kráovského mesta. 33 33Josef Schránil Nkolik píspvk k poznání kulturních proud v zemích eských v X. V júli 1997 v Beskydách a v auguste 2002 inde na území ÈR sa preukázalo e lesy na prameniskách a horských svahoch nemôu vzniku niivých povodní zabráni pretoe ich retenné a retardané schopnosti sú vade v prírode obmedzené. ústavu jsou zaneseny údaje o historických povodních zhruba od poloviny 19. ilo o historické zráky potvrdzuje skuto nos e . november Viedenská arbitrá a odtrhnutie juných oblastí Slovenska a Podkarpatskej Rusi a ich pripojenie k Maarsku 1938 8. Dort, takže kurzy pro začátečníky. svetovej vojny k zásadným vojenskopolitickým zmenám v neprospech Nemecka ako vtedajieho hlavného spojenca Slovenska.

K až 12 osnov humsů.


Elektronické knihy nabízejí PDF Historické povodne na území Slovenska a ich význam v hydrológii PDF. Elektronické knihy digitální PDF Pavla Pekárová, Veronika Bačová Mitková, Ján Pekár, Pavol Miklánek, Dana Halmová, Soňa Liová.

Slovensko Povodne