CZ Books

Ježíš v proměnách staletíPDF, ebook, epub (ePub, fb2, mobi)
Jaroslav PelikanPodtitul: Jeho vliv na dějiny, myšlení a kulturu Kým byl Ježíš pro jednotlivé epochy a proč vždy dával odpověď na základní otázky lidské existence a lidského údělu? Čím Ježíš Kristus inspiroval a i dnes inspiruje život jednotlivců, společností a celých kultur? A jaké hlavní stopy zanechal během dvou tisíc let křesťanství v literatuře, teologii, umění, politice a životním stylu? Kniha světoznámého amerického historika zkoumá vliv Ježíšovy osoby a jeho učení na kulturu a na duchovní, politické a sociální dějiny posledních dvou tisíciletí. Autor se zabývá zobrazeními Krista napříč staletími: od Rabbiho prvního století, přes Ženicha duše středověkých mystiků a Univerzálního člověka renesance, až po Osvoboditele devatenáctého a dvacátého století. Na tomto základě přichází s tvrzením, že způsob, jakým Ježíše určitá epocha chápala, je často klíčem k pochopení specifických rysů dané doby. Jedním ze základních východisek profesora Pelikana je přesvědčení, že pravá víra a opravdové studium si neprotiřečí, ale vzájemně se podporují. Proto ho velmi zajímá, jak se s Ježíšem vyrovnávali a vyrovnávají nejen křesťané, ale i lidé stojící mimo církve. Ježíš v proměnách staletí je autorovou první knihou v českém jazyce. Z obsahu: Úvod: Dobro, Pravda a Krása Charakter a účel této knihy: nikoli Ježíšův život, ani dějiny křesťanství, dokonce ani dějiny teologického učení o Ježíši, ale řada obrazů znázorňujících Ježíšovo místo v dějinách kultury. 1 Rabbi Ježíš jako učitel a prorok v prostředí judaismu prvního století • novozákonní židovství a jeho vztah k tradici Izraele. 2 Bod obratu v dějinách Význam Krista pro dějiny lidstva • apokalypsa, proroctví a etika v prvním a druhém století • vliv Ježíšova života na historiografii a biografii. 3 Světlo pohanů Pohanské „anticipace“ Krista, zvláště Sokrates a Vergilius • poselství křesťanských misionářů a apologetů řeckořímskému světu druhého a třetího století. 4 Král králů Panování císaře v protikladu ke Kristovu kralování v římské říši druhého a třetího století • triumf císaře Konstantina jakožto křesťana • vzestup „křesťanské říše“ ve čtvrtém století. 5 Kosmický Kristus Kristus-Logos jako Rozum, Mysl a Slovo Boží a jako smysl univerza v pokřesťanštěné platónské filozofii třetího a čtvrtého století. 6 Syn člověka Vtělený Syn Boží zjevuje velikost lidského života, ale i jeho bídu a moc zla ve světě – poznatky křesťanské psychologie a antropologie, vypracované zejména sv. Augustinem v pátém století. 7 Pravý obraz Kristus jako inspirace nového umění a architektury v byzantské kultuře • umělecký a metafyzický význam ikon osmého a devátého století. 8 Kristus ukřižovaný Kříž v literatuře a umění • ukřižovaný Kristus jako „moc Boží a moudrost Boží“ ve středověku • metafory pro Kristovo vykupitelské dílo v desátém a jedenáctém století. 9 Mnich, který vládne světu Benediktinská definice „lásky ke Kristu“ jako opuštění světa • mnišství dobývá svět i církev • mnišství a politika ve středověké západní společnosti jedenáctého a dvanáctého století. 10 Ženich duše Křesťanské a mimokřesťanské zdroje kristovské mystiky • posvátná a profánní láska v alegorické interpretaci Písně písní • problematika vztahu mezi světským a posvátným v mystickém vyjadřování a myšlení. 11 Božský a lidský vzor „Druhý Kristus“ František z Assisi a znovuobjevení úplného Kristova lidství • Františkův obraz Ježíše se v třináctém a čtrnáctém století stává inspirací pro požadavek radikální proměny institucionální církve. 12 Univerzální člověk Renesance patnáctého a šestnáctého století a její obraz Krista jako znovuzrození křesťanské radostné zvěsti • „posvátná filologie“ a „Kristova filozofie“ u Erasma a dalších humanistů. 13 Zrcadlo Věčného Reformační obrazy Krista • Kristus jako Zrcadlo Pravdy v mateřských jazycích, do nichž byla přeložena Bible, jako Zrcadlo Krásy v reformačním umění a v literatuře katolické reformace ve Španělsku, a jako Zrcadlo Dobra v křesťanské politice Kalvína a reformační tradice. 14 Kníže pokoje Reformace a náboženské války • podmínky pro případnou „spravedlivou válku“, které vyplývají z Ježíšových slov a učení • křížová výprava jako „svatá válka“ ve jménu Ježíšově • oživení pacifismu v duchu Krista, Knížete pokoje. 15 Učitel zdravého rozumu Hledání historického Ježíše ve vědě a filozofii osvícenství osmnáctého století • obsahem Ježíšovy zvěsti má být morálka absolutní lásky a služby, jež nezávisí na dogmatech 16 Básník ducha Idealismus ve filozofii a romantismus v umění a literatuře devatenáctého století • odpor vůči rigiditě pravověří i racionalistické banalitě • Ježíš je vykreslován ve své vznešené kráse jako „básník Ducha svatého“ (Emerson). 17 Osvoboditel Devatenácté a dvacáté století, od Tolstého až po Mahátmu Gándhího nebo Martina Luthera Kinga, využívá Ježíšovy prorocké opozice vůči ekonomickým a sociálním nespravedlnostem své doby jako potenciálu pro revoluční změny při uspořádání mezilidských vztahů, a to jak ve veřejné, tak v soukromé sféře. 18 Člověk, který patří světu V devatenáctém a dvacátém století zaznamenáváme bezprecedentní rozšíření Ježíšova poselství v Asii a Africe • vztah mezi Ježíšem a jinými „učiteli cesty“ • Ježíš jako světová postava, a to i mimo hranice křesťanstva....celý text


Máte otázky? Poradíme vám 0911 287 854 Po Pia 816 000 Vá koík. Osobní pevzetí po dohod moné na Jiním Mst 63. Autor Redakce a spolupracovníci íslo 20122 Praktická píloha volná píloha asopisu Metodika k úvodní aktivit katecheze o vlivu vtlení smrti a vzkíení Jeíe Krista na ivot kesana v souasné dob. BS Účetní předměty 2020. Populárnnauná publikace z pera eského historika a archiváe.


Jaroslav Pelikan

idovství na pelomu letopotu charakterizovaly jet dva motivy je hrály nosnou roli v hnutí kolem Jeíe. WEBER Eugen. Seznam kódů léčivého terapeutického třída. Co je to sen?. Jeí v promnách staletí Jeho vliv na djiny mylení a kulturu Jaroslav Pelikan Jeí z Nazareta Pán a Spasitel Ctirad Václav Pospíil Doba Jeíe Nazaretského Mireia Ryková. Pokud dáváte myší cookie televizní show. Kým byl Jeí pro jednotlivé epochy a pro vdy dával odpov na základní otázky lidské existence a lidského údlu? ím Jeí Kristus inspiroval a i dnes inspiruje ivot jednotlivc spoleností a . AP Psychologie Prep knihy 2021. K nákupu nad 199 K dárek zdarma v hodnot 19 K Eshopové listy. Kniha Jeí v promnách staletí Jaroslav Pelikan. Kreativní psaní ma Londýn. Lov zve myslivectví pytláctví v eském stedovku a raném novovku ve svtle historických pramen. Po staletí se ozvývají kritické hlasy e zázraky které provádl Jeí Kristus nebyly nadpirozenými jevy.

Java Oops Concepts TutorialSpoint PDF.


Tvorba ebook, e-knihy, epub, mobi a PDF Ježíš v proměnách staletí PDF. Univerzitní knihovna Jaroslav Pelikan.